Estoński CIT dla spółki z o.o. w „Nowym Ładzie”

Estoński CIT dla spółki z o.o. w „Nowym Ładzie”

Estoński CIT – jakie korzyści i komu przysługuje?

Estoński CIT dla spółki z o.o. w „Polskim Ładzie”

Polski Ład czyli pakiet reform podatkowych przygotowanych przez rząd, zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Jedną z licznych zmian jest modyfikacja zasad tzw. estońskiego CIT czyli ryczałtu od dochodów spółki. Taka forma opodatkowania dochodów spółek już funkcjonuje, ale na zasadach, które zachęciły zaledwie kilkaset firm w całej Polsce. Teraz estoński CIT ma być bardziej atrakcyjny, przyjazny i przejrzysty.

Estoński CIT – co to jest, warunki, zasady

Fundamentem estońskiego CIT jest zasada opodatkowania dochodu firmy dopiero po wypłacie dywidendy dla właścicieli. Inaczej mówiąc, spółka nie zapłaci daniny dla państwa jeśli przeznacza pieniądze na swoją bieżącą działalność.

Moment opodatkowania zysków

Spółka, która korzysta z estońskiego CIT sama decyduje, kiedy zapłaci podatek. Momentem opodatkowania jest wypłata zysku.

Opodatkowany jest zysk netto (w części przeznaczonej do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom lub pokrycie strat) oraz ukryte zyski. Do ukrytych zysków zalicza się m.in. pożyczki udzielone przez spółkę udziałowcowi/akcjonariuszowi/wspólnikowi, wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału/akcji, równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego czy też wydatki na reprezentację.

Podstawa opodatkowania ustalana jest w miesiącu, w którym zapadła uchwała o podziale zysku lub pokryciu strat.

Stawka podatku

Stawka podatku zależy od dochodów firmy korzystającej z estońskiego CIT. “Małych podatników” z przychodami do 2 mln euro brutto obowiązuje stawka 10 proc., natomiast pozostałe firmy zapłacą 20 proc. Opodatkowany jest również zysk wypłacony wspólnikom spółki.

Ile wynosi efektywna stawka podatku (podatek od zysku spółki + podatek od dywidendy wspólnika czyli CIT plus PIT)? Dla “małych podatników” to 20 proc., a dla pozostałych 25 proc.

Dla porównania, w klasycznym CIT stawki wynoszą odpowiednio 26,29 proc. oraz 34,39 proc.

Podmioty uprawnione do korzystania z estońskiego CIT

Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne – to podmioty, które mogą skorzystać z estońskiego CIT. Muszą jednak spełnić dodatkowe warunki:

  • ponad połowa ich przychodów pochodzi z działalności operacyjnej – przychody z np. wierzytelności, odsetek, pożyczek czy też praw autorskich nie mogą przekroczyć 50 proc.,
  • zatrudniają przynajmniej 3 osoby na umowach z ZUS (umowa o pracę, umowa zlecenie),
  • osoby, które nie mają etatu muszą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości przynajmniej 3 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń,
  • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne,
  • nie mają udziałów/akcji w kapitale innej spółki,

Jak skorzystać z estońskiego CIT?

Spółki, które chcą rozliczać się estońskim CIT muszą zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Warto pamiętać, że wybór estońskiego CIT obowiązuje przez 4 kolejne lata podatkowe. Czas korzystania z takiego ryczałtu wydłuży się automatycznie o kolejny czteroletni okres jeśli podatnik złoży rezygnacji w deklaracji podatkowej.

Utrata prawa do estońskiego CIT

Spółka traci prawo do rozliczania zgodnie z estońskimi zasadami kiedy nie spełni jednego z warunków, nie prowadzi ksiąg podatkowych lub przejmie inny podmiot, który nie jest opodatkowany ryczałtem.

Estoński CIT – podsumowanie

Ryczałt od przychodów spółek naliczany na estońskich zasadach jest ciekawą alternatywą dla klasycznego CIT. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład będzie bardziej przystępny. Do 2022 roku estoński CIT tylko w zapowiedziach Ministerstwa Finansów był prostą i przejrzystą formą opodatkowania spółek kapitałowych. Teraz restrykcyjne wymogi wejścia w estoński CIT zostały złagodzone, m.in. nie ma obowiązku wydawania określonych sum na inwestycje oraz bariery przychodów brutto poniżej 100 mln zł. 

sprzedaż spółek