Firma w Polsce dla cudzoziemców

Firma w Polsce dla cudzoziemców

Czy obcokrajowiec ma prawo zarejestrować  w Polsce działalność gospodarczą ?

Brak obywatelstwa polskiego nie stanowi dla obcokrajowca bariery w kwestii prowadzenia własnego biznesu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to wielu cudzoziemców, nawet wśród tych, którzy już od kilku lat mieszkają w Polsce, mają problem z założeniem działalności.

Warunki, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby założyć firmę w Polsce, określa art. 13 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Jak wynika z treści ustawy, możliwość i forma prowadzenia działalności zależy przede wszystkim od tego, skąd pochodzi dany cudzoziemiec. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KTÓRĄ W POLSCE MOŻE PROWADZIĆ KAŻDY CUDZOZIEMIEC

prawo polskie umożliwia prowadzenie firmy w następującej formie:

– spółki komandytowej;  

– spółki komandytowo-akcyjnej;  

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

– spółki akcyjnej.  

WAŻNE : Cudzoziemiec, aby założyć jedną z wyżej wymienionych spółek, nie musi mieć prawa do pobytu w Polsce.

Istnieją dwie możliwości zarejestrowania w Polsce firmy:

 1. Przez Internet poprzez formularz S24.
 2. Rejestracja spółki u notariusza poprzez sporządzenie umowy spółki.

W każdym przypadku wartko skorzystać z pomocy firmy która pomaga w rejestracji poprzez Internet oraz przygotowuje dokumenty do podpisania umowy spółki u notariusza.  Biuro spółki przy ulicy Półwiejskiej 17/26 w Poznaniu udostępnia cudzoziemcą również adres pod którym mogą zarejestrować firmę.

PROWADZENIE POZOSTAŁYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cudzoziemcy którzy mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski, posiadający określoną podstawę pobytu:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością: kształcenia na studiach w trybie stacjonarnym (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), w celu połączenia się z rodziną poza wyjątkami,
 • jest członkiem rodziny w myśl art. 186 ust. 4, ma zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przebywającemu na terytorium RP członkowi rodziny w celu połączenia z rodziną w myśl art. 159 ust. 3 i 4;
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

Biznes w Polsce nie musi być prowadzony wyłącznie przez obywatela polskiego. Prawo do zarejestrowania działalności mają również cudzoziemcy. Warto pamiętać,  że obcokrajowiec, który założył własną firmę w Polsce, może ubiegać się o wizę na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej.

JEŚLI SZUKASZ ADRESU DO REJESTRACJI SWOJEJ FIRMY zapraszamy do kontaktu Biuro Spółki posiada najlepszy adres w Poznaniu.

sprzedaż spółek