Jak przebiega sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

Jak przebiega sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

Kodeks spółek handlowych rozumie zbycie udziałów w spółce z o.o. jako przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę. Jeśli planujesz sprzedać swoje udziały w spółce, ten poradnik jest dla Ciebie. Opowiemy w nim jak to zrobić krok po kroku. Wskażemy także, jak decyzja zbycia swoich udziałów wpływa na kwestie księgowe i podatkowe. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy zatem do lektury.

Jak sprzedać udziały w spółce z o.o.?

Zanim wystąpisz z wnioskiem sprzedaży udziałów w spółce z o.o., dokładnie zapoznaj się z umową założycielską. Dowiesz się z niej o ewentualnych ograniczeniach w sprzedaży lub specjalnych uprawnieniach wspólników. Być może mają oni nadane sobie prawo pierwokupu. Jeśli rozważasz sprzedaż udziałów w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS będzie jednym z wymaganych etapów tego procesu. KRS będzie chciał sprawdzić także zgodę wszystkich udziałowców, wyrażoną w formie pisemnej, jeśli takiej zgody wymaga aktualny statut spółki.

Następnym krokiem do finalizacji sprzedaży staje się przygotowanie umowy zbycia. Informacje, które musisz w niej zamieścić, dotyczą m.in. oświadczeń o stanie prawnym i finansowym spółki, ilości sprzedawanych udziałów i ich ceny, a także danych nabywcy.
Warto zaznaczyć, że stroną kupującą może się stać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Udostępniając przewodnik opisujący sprzedaż udziałów w spółce z o.o. krok po kroku, nie można zapomnieć o obowiązku spotkania z notariuszem. Poświadczenie notarialne jest wymogiem nałożonym przez kodeks spółek handlowych, pod rygorem nieważności sprzedaży. Wyjątek od tej zasady stanowią spółki zarejestrowane w Systemie 24, będącym platformą elektronicznej rejestracji podmiotów gospodarczych. Dla spółek z o.o. zarejestrowanych w S24 istnieje możliwość zbycia udziałów z wykorzystaniem tylko podpisów elektronicznych w ePUAP.

W procedurach sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS następuje po skompletowaniu wszelkich dokumentów. KRS jest organem odpowiedzialnym za aktualizację danych o udziałowcach spółki. Zgłoszenie należy dostarczyć na formularzu KRS-Z3, wnioskując o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - księgowanie

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wymaga rozważenia kwestii księgowych. Jeśli nabyłeś udział w spółce z o.o., musisz ująć ten fakt w księdze rachunkowej, oznaczając go jako inwestycję. W sytuacji, jaką jest sprzedaż udziałów w spółce z o.o. księgowanie wymaga także podziału inwestycji w wymiarze okresowym, w zależności od tego, jak długo planujemy trzymać nowe udziały. Jako krótkoterminowe aktywa finansowe strona kupująca może zaliczyć udziały, która zamierza sprzedaż w ciągu 12 miesięcy. Przekroczenie tego terminu oznacza już inwestycję długoterminową. W księgach rachunkowych należy wprowadzić nabyte udziały, podając cenę całkowitą transakcji. Możesz tu uwzględnić nie tylko samą cenę udziałów, lecz także wszelkie koszty dodatkowe – opłaty notarialne czy prowizje maklerskie.

Podobne wymagania odnoszą się do obu stron procedury zmiany właściciela udziałów w spółce z o.o. Sprzedający również prowadzi ewidencję w księgach rachunkowych; musi też wykazać, czy na sprzedaży udziałów zyskał lub stracił. Sprzedaż udziałów jest w rozumieniu przepisów podatkowych przychodem finansowym, który musisz wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Jak już pewnie zdajesz sobie sprawę, sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nakłada wiele obowiązków i określonych przepisami procedur. Wiedza, jak sprzedać udziały w spółce z o.o., dotyka sfery statutu tego podmiotu, ogólnokrajowych regulacji prawnych i podatkowych, a także samej analizy opłacalności. Dokonując sprzedaży swoich udziałów, należy poinformować o tym zarząd spółki, wysyłając formalne zawiadomienie z załączoną umową sprzedaży.

sprzedaż spółek

Wycena spółki

Osobną kategorię stanowi kwestia wyceny spółki z o.o. Jeśli chcesz prawidłowo wycenić posiadane udziały, możesz to zrobić z wykorzystaniem jednej z 4 metod wyceny: księgowa lub skorygowana wycena aktywów netto, metoda odtworzeniowa lub metoda likwidacyjna. Procedura sprzedaży udziałów w spółce z o.o. staje się transakcją o charakterze inwestycyjnym, obejmującą jasno określone etapy i czynności.