Zmiana adresu firmy a obowiązki przedsiębiorcy

Zmiana adresu firmy a obowiązki przedsiębiorcy

Jak zmienić adres firmy?

Zdarzają się w naszym życiu sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do przeprowadzki lub zmiany swojego biura. Dzieje się tak na przykład, gdy zmieniamy mieszkanie lub lokal na większe. Gdy kończy nam się umowa najmu lub zmusza nas do tego sytuacja materialna. Zarówno zmiana adresu prywatnego, jak i tego związanego z działalnością gospodarczą. Niesie za sobą obowiązek poinformowania o tym fakcie szeregu instytucji.

Adresy w CEIDG

Wpisowi do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają wyłącznie osoby fizyczne. Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. We wniosku o wpis do wspomnianego rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany podać swój adres zamieszkania, główne i dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, a także adres do doręczeń. We wniosku koniecznie musimy uwzględnić także adres przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz pełnomocnika.

Ustawodawca nakłada na nas obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Dotyczy to zarówno adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jak i innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG. Wniosek o zmianę danych możemy złożyć osobiście w lokalnym urzędzie miasta lub gminy lub przesłać go listem poleconym. Możemy tego dokonać również przez internet – przez Biznes.gov.pl, gdzie po zalogowaniu się Profilem Zaufanym wypełniamy elektroniczny kreator wniosku. Możemy tego dokonać również bezpośrednio na stronie CEIDG i podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Do lokalnego urzędu należy również zgłosić wniosek RG-OP dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Co ze spółkami?

Osoby prowadzące spółki dokonują zmian w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca siedziby spółki na podstawie wniosku NIP-2 lub NIP-8 w zależności od rodzaju spółki. Dotyczy to także działalności zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezależnie od formy działalności, jeśli jesteśmy płatnikami podatku VAT, musimy również złożyć wniosek VAT-R. Wniosek składany jest jako aktualizacja danych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub miejsca siedziby spółki. Podobny wniosek musimy także złożyć do lokalnego oddziału ZUS w celu aktualizacji naszych danych. Wszystkie wspomniane wnioski możemy złożyć zarówno osobiście w urzędzie, listownie, jak i elektronicznie, za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Prowadząc aktywną działalność gospodarczą. Niezgłoszenie aktualizacji danych może wiązać się z licznymi grzywnymi, a nawet wykreśleniem z rejestrów!

Jak zmienić adres lub siedzibę sp. z o.o.?

Adres sp. z o.o. można zmienić na dwa sposoby:

1. przez internet przy pomocy platformy s24, wypełniając wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców i załączając uchwałę

o zmianie adresu spółki.

2. w formie tradycyjnej-papierowej wypełniając formularz KRS-Z3 i załączając do niego uchwałę o zmianie adresu spółki*

W przypadku zmiany siedziby spółki należy pamiętać, że zmianie ulega również umowa spółki. W takim przypadku, analogicznie jak w przypadku zmiany samego adresu do ww dokumentów załączyć należy:

1. w s24 – dodatkowo uchwała zmieniająca umowę spółki

2. w formie tradycyjnej – dodatkowo należy załączyć zmienioną umowę spółki poświadczoną notarialnie

Pamiętajmy również o zmianie danych na fakturach, umowach i kontraktach zawieranych z naszymi klientami. Jeśli zatrudniamy w naszej siedzibie pracowników, a zmieniliśmy adres, powinniśmy podpisać z nimi stosowne aneksy do umów oraz zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz też -> porównanie księgowości w sp. z o.o. i JDG

*aktualizacja-> od 1 lipca 2021 zmian w KRS dokonywać można wyłącznie na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS)

link do instrukcji –>https://prs.ms.gov.pl/pomoc/instrukcje