Zmiana adresu firmy a obowiązki przedsiębiorcy

Zmiana adresu firmy a obowiązki przedsiębiorcy

Jak zmienić adres firmy?

Zdarzają się w naszym życiu sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do przeprowadzki lub zmiany swojego biura. Dzieje się tak na przykład, gdy zmieniamy mieszkanie lub lokal na większe. Gdy kończy nam się umowa najmu lub zmusza nas do tego sytuacja materialna. Zarówno zmiana adresu prywatnego, jak i tego związanego z działalnością gospodarczą. Niesie za sobą obowiązek poinformowania o tym fakcie szeregu instytucji.

Adres w CEIDG

Wpisowi do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają wyłącznie osoby fizyczne. Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. We wniosku o wpis do wspomnianego rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany podać swój adres zamieszkania, główne i dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, a także adres do doręczeń. We wniosku koniecznie musimy uwzględnić także adres przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz pełnomocnika.

wirtualne biuro

Ustawodawca nakłada na nas obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Dotyczy to zarówno adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jak i innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG. Wniosek o zmianę danych możemy złożyć osobiście w lokalnym urzędzie miasta lub gminy lub przesłać go listem poleconym. Możemy tego dokonać również przez internet – przez Biznes.gov.pl, gdzie po zalogowaniu się Profilem Zaufanym wypełniamy elektroniczny kreator wniosku. Możemy tego dokonać również bezpośrednio na stronie CEIDG i podpisać wniosek Profilem Zaufanym.

Adres w KRS

Jak zmienić adres lub siedzibę sp. z o.o.?

Adres sp. z o.o. można zmienić tylko przez internet przy pomocy platformy s24 lub PRS (spółki zakładane notarialnie) wypełniając wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców i załączając uchwałę o zmianie adresu spółki.

W przypadku zmiany siedziby spółki należy pamiętać, że zmianie ulega również umowa spółki. W takim przypadku, analogicznie jak w przypadku zmiany samego adresu do ww dokumentów załączyć należy uchwałę zmieniająca umowę spółki (jeżeli spółka zakładana była z pośrednictwem notariusza, zmiana siedziby również jest dokonywana na podstawie notarialnie poświadczonych dokumentów)

 

Pamiętajmy również o zmianie danych na fakturach, umowach i kontraktach zawieranych z naszymi klientami. Jeśli zatrudniamy w naszej siedzibie pracowników, a zmieniliśmy adres, powinniśmy podpisać z nimi stosowne aneksy do umów oraz zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.